• زبان / Language :
  • #
  • #
  • #

گزارشات مالی

  • فرم ارسال گزارشات مالی
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1396
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1396

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1396

18 اسفند 1397 گزارشات مالی
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1396
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1396

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی

18 اسفند 1397 گزارشات مالی
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت منتهی به سال مالی 1396/12/29
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت منتهی به سال مالی 1396/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه (سال مالی منتهی به 1396/12/29)

18 اسفند 1397 گزارشات مالی