گزارشات مالی

  • فرم ارسال گزارشات مالی
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1398
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1398

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی سال مالی 1398

10 شهریور 1399 گزارشات مالی
گزارش هیئت مدیره به مجمع 98
گزارش هیئت مدیره به مجمع 98

گزارش هیئت مدیره به مجمع 98

10 شهریور 1399 گزارشات مالی
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1396
گزارشات مالی منتهی به سال مالی 1396

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1396

18 اسفند 1397 گزارشات مالی
گزارش تفسیری مدیریت منتهی به سال مالی  98
گزارش تفسیری مدیریت منتهی به سال مالی 98

گزارش تفسیری مدیریت منتهی به سال مالی 98

10 شهریور 1399 گزارشات مالی