گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت منتهی به سال مالی 1396/12/29

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت منتهی به سال مالی 1396/12/29

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه از فعالیت و وضعیت عمومی شرکت 

منبع : شرکت بهنوش ایران واحد مالی دسته بندی : گزارشات مالی