• زبان / Language :
  • #
  • #
  • #

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت منتهی به سال مالی 1396/12/29

گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت منتهی به سال مالی 1396/12/29
نام فایل مورد نظر جهت دانلود

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه از فعالیت و وضعیت عمومی شرکت 

منبع : شرکت بهنوش ایران واحد مالی دسته بندی : گزارشات مالی