معرفی مدیران

  • سمت: مدیرفروش تهران
  • نام و نام خانوادگی: رضا قربانی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر صادرات
  • نام و نام خانوادگی: بابک صمیمی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر انفورماتیک
  • نام و نام خانوادگی: بهزاد رمضان
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کارخانه آبعلی
  • نام و نام خانوادگی: فرزاد تاری وردی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کارخانه گچساران
  • نام و نام خانوادگی: فرشید کریمی زاده
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر بازاریابی و فروش سازمانی
  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم مزرعه فراهانی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فروش شعب استانها
  • نام و نام خانوادگی: هادی براتی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر پروژه
  • نام و نام خانوادگی: مهدی آهنی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: