معرفی مدیران

  • سمت: مدیر برنامه ریزی تولید
  • نام و نام خانوادگی: محمد هیبت زاده
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فنی واحدهای شهرستان
  • نام و نام خانوادگی: حبیب ویسی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: