• زبان / Language :
 • #
 • #
 • #

معرفی مدیران

  • سمت: مدیر بازاریابی و فروش سازمانی
  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم مزرعه فراهانی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر بازرگانی داخلی
  • نام و نام خانوادگی: حسن مستفید
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر تولید
  • نام و نام خانوادگی: وحید موغاری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فنی واحدهای شهرستان
  • نام و نام خانوادگی: حبیب ویسی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: