• زبان / Language :
 • #
 • #
 • #

معرفی مدیران

  • سمت: معاونت فروش و بازاریابی
  • نام و نام خانوادگی: محمد لشنی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیراداری
  • نام و نام خانوادگی: سعید لطفی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: hr@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر فروش EFES
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمودی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر بازاریابی
  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم مزرعه فراهانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: emarketing@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر بازرگانی داخلی
  • نام و نام خانوادگی: حسن مستفید
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: h.mostafid@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر تولید
  • نام و نام خانوادگی: وحید موغاری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: v.moghari@behnoushiran.com
  • سمت: سرپرست برنامه ریزی تولید
  • نام و نام خانوادگی: محمد هیبت زاده
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فنی واحدهای شهرستان
  • نام و نام خانوادگی: حبیب ویسی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: