معرفی مدیران

  • سمت: مدیر کارخانه کوهرنگ
  • نام و نام خانوادگی: جهانگیر دهقان
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کارخانه شیروان
  • نام و نام خانوادگی: جمشید ابوطالبی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فنی
  • نام و نام خانوادگی: پیمان حاجی سید جوادی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر تحقیق و توسعه
  • نام و نام خانوادگی: رضا احمدپور
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر امور انبارها
  • نام و نام خانوادگی: حجت فکری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر تولید
  • نام و نام خانوادگی: وحید موغاری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر محیط زیست و تاسیسات
  • نام و نام خانوادگی: علی صبحی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کنترل کیفی
  • نام و نام خانوادگی: فرهاد رهنما
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: