معرفی مدیران

  • سمت: مدیر امور انبارها
  • نام و نام خانوادگی: حجت فکری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: h.fekri@behnoushiran.com
  • سمت: سرپرست مدیریت فروش تهران (شرق)
  • نام و نام خانوادگی: مهدی قربانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر بازاریابی
  • نام و نام خانوادگی: محمد لشنی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: sale@behnoushiran.com
  • سمت: سرپرست مدیریت فروش تهران (غرب)
  • نام و نام خانوادگی: حمیدرضا مبشری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فروش شهرستان
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمودی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: sale@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر فروش شهرستان (منطقه 1)
  • نام و نام خانوادگی: ابراهیم مزرعه فراهانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: emarketing@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر بازرگانی داخلی
  • نام و نام خانوادگی: حسن مستفید
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: h.mostafid@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر تولید
  • نام و نام خانوادگی: وحید موغاری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: v.moghari@behnoushiran.com