معرفی مدیران

  • سمت: رئیس فروش سازمانی
  • نام و نام خانوادگی: مهناز رفیعی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: sale@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر فناوری اطلاعات
  • نام و نام خانوادگی: بهزاد رمضان
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: b.ramezan@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر کنترل کیفی
  • نام و نام خانوادگی: فرهاد رهنما
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: qc@behnoushiran.com
  • سمت: سرپرست مدیریت روابط عمومی
  • نام و نام خانوادگی: مهدی زمانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر تضمین کیفیت
  • نام و نام خانوادگی: فرهنگ سلیمانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: f.soleymani@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر محیط زیست و تاسیسات
  • نام و نام خانوادگی: علی صبحی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: a.sobhi@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر صادرات و بازرگانی خارجی
  • نام و نام خانوادگی: بابک صمیمی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: b.samimi@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر کارخانه بیلاسو
  • نام و نام خانوادگی: هاشم علوی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: h.alavi@behnoushiran.com