معرفی مدیران

  • سمت: مدیر روابط عمومی و تبلیغات
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا زعفرانیه
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: pr@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر محیط زیست و تاسیسات
  • نام و نام خانوادگی: علی صبحی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: a.sobhi@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر مالی
  • نام و نام خانوادگی: امیر صبوری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: a.sabouri@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر صادرات و بازرگانی خارجی
  • نام و نام خانوادگی: بابک صمیمی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: b.samimi@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر کارخانه بیلاسو
  • نام و نام خانوادگی: هاشم علوی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: h.alavi@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر امور انبارها
  • نام و نام خانوادگی: حجت فکری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: h.fekri@behnoushiran.com
  • سمت: مدیرفروش تهران
  • نام و نام خانوادگی: رضا قربانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: sale@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر بازاریابی
  • نام و نام خانوادگی: محمد لشنی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: sale@behnoushiran.com