• زبان / Language :
 • #
 • #
 • #

معرفی مدیران

  • سمت: مدیر روابط عمومی و تبلیغات
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا زعفرانیه
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر محیط زیست و تاسیسات
  • نام و نام خانوادگی: علی صبحی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر مالی
  • نام و نام خانوادگی: امیر صبوری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: amirsabouri35@yahoo.com
  • سمت: مدیر کارخانه بیلاسو
  • نام و نام خانوادگی: هاشم علوی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیرفروش تهران
  • نام و نام خانوادگی: رضا قربانی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: معاونت فروش
  • نام و نام خانوادگی: محمد لشنی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیراداری
  • نام و نام خانوادگی: سعید لطفی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فروش EFES
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمودی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: