معرفی مدیران

  • سمت: مدیر روابط عمومی و تبلیغات
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا زعفرانیه
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فنی
  • نام و نام خانوادگی: حبیب ویسی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر بازرگانی خارجی
  • نام و نام خانوادگی: سهیل خدایاری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر بازرگانی داخلی
  • نام و نام خانوادگی: حسن مستقید
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فروش EFES
  • نام و نام خانوادگی: محمدرضا محمودی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کارخانه بیلاسو
  • نام و نام خانوادگی: هاشم علوی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیراداری
  • نام و نام خانوادگی: سعید لطفی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فرآوری
  • نام و نام خانوادگی: علیرضا حسین خانی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: