معرفی مدیران

  • سمت: مدیرعامل و نائب رئیس هیت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: کاووس سلیمی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: k.salimi@behnoushiran.com
  • سمت: رئیس هیت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: مسعود غلامی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: gm394@yahoo.com
  • سمت: عضئو هیت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: اژدر اژدری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: حامد نوری کلخوران
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: مهدی جمالی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر مالی
  • نام و نام خانوادگی: امیر صبوری
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: amirsabouri35@yahoo.com
  • سمت: مدیر کارخانه
  • نام و نام خانوادگی: رضا رضایی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: معاونت فروش
  • نام و نام خانوادگی: محمد لشنی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: