• زبان / Language :
 • #
 • #
 • #

معرفی مدیران

  • سمت: مدیر تحقیق و توسعه
  • نام و نام خانوادگی: رضا احمدپور
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر پروژه
  • نام و نام خانوادگی: مهدی آهنی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فروش شعب استانها
  • نام و نام خانوادگی: هادی براتی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فنی واحد مرکزی
  • نام و نام خانوادگی: پیمان حاج سید جوادی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فرآوری
  • نام و نام خانوادگی: علیرضا حسین خانی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کارخانه
  • نام و نام خانوادگی: رضا رضایی
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر انفورماتیک
  • نام و نام خانوادگی: بهزاد رمضان
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر کنترل کیفی
  • نام و نام خانوادگی: فرهاد رهنما
  • تحصیلات:
  • شماره تماس:
  • پست الکترونیک: