معرفی مدیران

  • سمت: مدیر مالی
  • نام و نام خانوادگی: محمد احمدنژاد
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: معاون فروش و بازاریابی
  • نام و نام خانوادگی: مجتبی اکبری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر پروژه
  • نام و نام خانوادگی: مهدی آهنی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: m.ahani@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر اداری و منابع انسانی
  • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل بابایی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر فروش شهرستان (منطقه 2 )
  • نام و نام خانوادگی: هادی براتی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: sale@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر فنی واحد مرکزی
  • نام و نام خانوادگی: پیمان حاج سید جوادی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: p.javadi@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر فرآوری
  • نام و نام خانوادگی: علیرضا حسین خانی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: r.hoseinkhani@behnoushiran.com
  • سمت: مدیر کارخانه
  • نام و نام خانوادگی: رضا رضایی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: r.rezaei@behnoushiran.com