خط مشی و چشم انداز

چشم انداز

رهبر بازار ماء الشعیر حلال و پیشتاز تولید نوشیدنی های جدید در منطقه

ماموریت

فلسفه وجودی ما عرضه نوشیدنی های سالم، حلال و رقابتی به بازارهای داخلی و خارجی با برخورداری از منابع انسانی کوشا، متعهد و متخصص، بهره مندی از فناوری های نوین و روزآمد می باشدتامین انتظارات ذینفعان ضمن رعایت استانداردهای زیست محیطی در سرلوحه فعالیت های ما قرار دارد.