قوطی 250 سی سی

مشکی
 • چربی
  چربی:10
 • ماده خشک
  ماده خشک:5
 • مایع
  مایع:20
 • شوری
  شوری:32
قرمز
 • چربیی
  چربیی:10
 • ماده خشک
  ماده خشک :5
 • مایع
  مایع :20
 • شوری
  شوری :32
دیگر بسته بندی ها