پت 1500 سی سی

نعناء - گازدار
 • کلسیم
  کلسیم:دارد
 • چربی
  چربی:مقدار پایین
 • پروتئین
  پروتئین:دارد
نعناء - بدون گاز
 • کلسیم
  کلسیم:دارد
 • چربی
  چربی:مقدار پایین
 • پروتئین
  پروتئین:دارد