پت 1000 سی سی

بلوتروپیکال
 • فیبر
  فیبر:دارد
 • کنسانتره طبیعی میوه
  کنسانتره طبیعی میوه:دارد
هلو
 • فیبر
  فیبر:دارد
 • کنسانتره طبیعی میوه
  کنسانتره طبیعی میوه:دارد
لیمو
 • فیبر
  فیبر:دارد
 • کنسانتره طبیعی میوه
  کنسانتره طبیعی میوه:دارد
نارگیل
 • فیبر
  فیبر:دارد
 • کنسانتره طبیعی میوه
  کنسانتره طبیعی میوه:دارد
آناناس
 • فیبر
  فیبر:دارد
 • کنسانتره طبیعی میوه
  کنسانتره طبیعی میوه:دارد
دیگر بسته بندی ها