شیشه 260 سی سی

ساده - گازدار
  • کلسیم
    کلسیم:دارد
  • چربی
    چربی:مقدار پایین
  • پروتئین
    پروتئین:دارد