آبعلی

دوغ آبعلی ( در طعم های مختلف - گازدار و بدون گاز )
نوشیدنی طبیعی تامین نیاز روزانه بدن ، حاوی کلسیم ، فسفر و ویتامین های گروه B ، پروتئین و چربی .

انواع بسته بندی