ایراندا

ایراندا ( نوشابه های گازدار )
بدون شکر حاوی قند میوه ( شربت فروکتوز) ، کمک به هضم غذا ، دارای طعم های مختلف می باشد.