دوغ

دوغ آبعلی ( در طعم های مختلف - گازدار و بدون گاز )

نوشیدنی طبیعی تامین نیاز روزانه بدن ، حاوی کلسیم ، فسفر و ویتامینهای گروه B ، پروتئین چربی می باشد .

برندها