چارت سازمانی

 • هیئت مدیره
  • مدیر عامل
   • رئیس دفتر مدیر عامل
    حسابرس داخلی
    • مدیریت کارخانه تابعه
     مدیر اداری و منابع انسانی
     مدیر مالی
     مدیر انبارها
     مدیر فنی
     مدیر تولید
     مدیر فرآوری
     سرپرست برنامه ریزی تولید
     مدیر انفورماتیک
     مدیر تحقیق و توسعه
     مدیر فروش
     مدیریت بازرگانی خارجی
     مدیریت بازرگانی داخلی
     مدیر محیط زیست و انرژی
     مدیر کنترل کیفیت
     مدیر تضمین کیفیت
     مدیر روابط عمومی
     مدیر پروژه