معرفی اعضای هیئت مدیره

  • سمت: عضو هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: پریا اسدالهی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: کاووس سلیمی
  • تحصیلات: فوق لیسانس MBA
  • پست الکترونیک: k.salimi@behnoushiran.com
  • سمت: عضو هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: رامین شریعت پناهی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: رئیس هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: مسعود غلامی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیات مدیره
  • نام و نام خانوادگی: حامد نوری کلخوران
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: