معرفی اعضای هیئت مدیره

  • سمت: مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: محمدمهدی برقراری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: محسن طالع زاری
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: پریا اسدالهی
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک:
  • سمت: عضو هیئت مدیره
  • نام و نام خانوادگی: نبی اله مجد
  • تحصیلات:
  • پست الکترونیک: