شعب فروش تهران

ردیف نام نماینده شعبه آدرس شماره تماس شماره فکس
1 داستان شرق سه راه افسریه - جنب پل - ابتدای مسعودیه - خیابان مظاهر - انبارچای - انبار بهنوش 021-33229648 -
2 مبشری غرب کیلومتر9جاده مخصوص - شرکت بهنوش ایران - انبارغرب 021-44556049 -
3 بهزادی هفت تیر میدان هفت تیر- خیابان مفتح جنوبی - نبش خیابان شیرودی 021-88346651-4 -
4 محمدی کرج کرج - فازچهار مهرشهر- سردخانه مهرشهر - انبار کرج 026-333532948 -
5 عبدالهی نژاد جنوب کیلومتر9 جاده مخصوص - شرکت بهنوش ایران - انبار جنوب 021-44556012 -
6 اسرافیل زاده شهریار شهریار - میدان نماز - شهرک کمیته - بلوار رزمندگان - پلاک20 09128122653 -